Preskočiť na obsah

Architektonická štúdia areálu rímskokatolíckeho kostola v Sečovskej Polianke

Zverejnené 26.11.2023.

Kategória

Architektonicko-urbanistický návrh rieši úpravu areálu Rímskokatolíckeho kostola Najsvätejšej Trojice v Sečovskej Polianke, okr. Vranov nad Topľou.
Areál kostola sa nachádza v južnej časti obce vedľa hlavnej komunikačnej osi, ktorou je automobilová komunikácia I/79 na Hlavnej ul. v smere SSZ-JJV. Areál je orientovaný svojou pozdĺžnou osou paralelne s komunikáciou a z urbanistického hľadiska je pokračovaním obecného parku a Nám. Najsvätejšej Trojice, ktorý sa sem tiahne od centra obce. Z východnej strany areál susedí s dvormi IBV na ul. Za kostolom. Pozemok sa nachádza na rovinatom teréne a je oplotený. Tvorí ho sedem parciel vo vlastníctve Rímskokatolíckej farnosti Najsvätejšej Trojice. Prístup je z Hlavnej ul. v nadväznosti na spevnenú plochu, ktorá je využívaná na parkovanie automobilov avšak kapacitne nepostačuje. V južnej časti areálu sa nachádza kostol Najsvätejšej Trojice orientovaný pozdĺžnou osou v miernom odklone od smeru V-Z, v blízkosti kostola pri východnej hranici pozemku sa nachádza malý objekt hygienických zariadení, v severnej časti sa nachádza farská budova, farská záhrada, stodola a hospodárska budova. Na voľnej ploche areálu sa nachádzajú chodníky, spevnené plochy, zeleň a záhrada.
Návrh úpravy vychádza z požiadavky riešiť statickú dopravu v areáli, objekt pastoračného centra a záhradu sv. Jána Pavla II.. Súčasťou riešenia sú pešie komunikácie a spevnené plochy, vonkajšie osvetlenie a parková zeleň. Z riešenia vyplýva podmienka demontáže a asanácie oplotenia na JZ strane, vybúranie existujúcich spevnených plôch a výrub niekoľkých stromov. Nutná je aj asanácia objektu hygienických zariadení.
Riešenie statickej dopravy je založené na rešpektovaní existujúceho vjazdu a požiadavky investora ohľadom kapacity parkoviska. Navrhovaná je asfaltobetónová plocha s kolmými státiami v dvoch radoch so stredovou uličkou rovnobežnou s ulicou, spolu 25 stojísk pričom 1 stojisko bude vyhradené pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Na SV strane plochy v blízkosti fary je navrhovaný prístrešok pre 3 autá. Pre účely prístupu automobilom k objektu fary je navrhovaný vjazd do areálu od Nám. Najsvätejšej Trojice. Hlavné pešie komunikácie a plochy sú navrhované z betónovej dlažby, doplnkové chodníky a plochy budú mať mlatový povrch lemovaný obrubníkom. Na okraji zväčšenej spevnenej plochy pred kostolom je navrhované miesto je pre súsošie Najsvätejšej Trojice.
Navrhovaný objekt pastoračného centra bude situovaný vo východnej časti areálu na voľnej ploche, ktorá vznikne medzi kostolom a farou po asanácii objektu hygienických zariadení. Navrhovaný je solitérny nepodpivničený prízemný objekt kompaktného tvaru pôdorysných rozmerov 15 x 7 m s pozdĺžnou osou v smere JV-SZ a s terasou v tvare „L“. Hlavný vstup je navrhovaný na JZ strane s prestrešením, ktoré siaha aj nad plochu so stojanom pre bicykle. Hlavný vstup vedie do chodby, z ktorej sú prístupné toalety oddelené pre mužov, ženy a imobilných, kuchyňa a pastoračná miestnosť. Z pastoračnej miestnosti je možný prechod na terasu. Kuchyňa a pastoračná miestnosť budú prepojené výdajným okienkom. Z konštrukčného hľadiska pôjde o murovanú stavbu. Nosná konštrukcia sedlovej strechy bude tvorená drevenými priehradovými väzníkmi so styčníkovými plechmi. Základové konštrukcie sú navrhované ako
betónové základové pásy a pätky.
Navrhovaná záhrada sv. Jána Pavla II. sa bude nachádzať v SZ časti areálu s možnosťou pešej dostupnosti z navrhovaného parkoviska ako aj z existujúceho chodníka pri hlavnej ceste. Tieto dva prístupové body prepojí v oblúku navrhovaný chodník, popri ktorom budú osadené informačné tabule. Dominantou záhrady bude socha sv. Jána Pavla II. umiestnená v strede kruhovej dláždenej plochy odsadenej od chodníka. Okolo dláždenej plochy bude vytvorená plocha s mlatovým povrchom, ktorá bude umožňovať zhromaždenie väčšieho počtu návštevníkov.
Vonkajšie osvetlenie je navrhované s ohľadom na charakter príslušných plôch. V prípade parkoviska a spevnenej plochy pred kostolom sa jedná o svietidlá strednej výšky, v Záhrade sv. Jána Pavla II. a popri chodníkoch sú navrhované nízke svietidlá. Nezastavané plochy budú zatrávnené a navrhované plochy s novou výsadbou kríkov a drevín budú tvorené zásypom riečnym štrkom resp. kôrou.

Orientačný odhad nákladov stavby:
Búracie práce 20 000 €
Prekládka vedenia NN 5 000 €
Parkovisko 65 000 €
Chodníky a spevnené plochy 45 000 €
Záhradná úprava – zeleň 20 000 €
Osvetlenie 10 000 €
Prístupová cesta – fara 10 000 €
Oplotenie 20 000 €
Drobná architektúra 5 000 €
Prístrešok pre automobily 35 000 €
Pastoračné centrum 140 000 €
Umelecké diela
SPOLU 365 000 € bez DPH

https://twinmotion.unrealengine.com/presentation/4W_ognW11Y7hg-C0