Preskočiť na obsah

Ružencové bratstvo

Zverejnené 9.8.2022.

Kategória

Vznik – 1921, evidujeme 13 aktívnych ruží
Horliteľka Ružencového bratstva – Eva Bandurová

Ružencové bratstvo je združenie duchovne zjednotených veriacich formovaných dominikánskou spiritualitou, ktorí si osobitným spôsobom uctievajú Pannu Máriu a modlitbou posvätného ruženca vyprosujú pre seba, cirkev a svet potrebné dobrá. Cieľom každého člena ružencového bratstva (RB) je zároveň snaha o neustály pokrok v láske k Bohu a ľuďom, o neustále premieňanie modlitby na konkrétne skutky.

Ružencové bratstvá sú organizované skupiny veriacich, ktoré svojou činnosťou sledujú spoločný cieľ – šírenie dobra cez osobné sebaposväcovanie, cez prehlbovanie viery jednotlivých členov RB, cez prehlbovanie ich lásky k Bohu a k ľuďom okolo nich.

Členmi RB sa veriaci stávajú na základe slobodného rozhodnutia, keďže tým sa zaväzujú prijať na seba všetky povinnosti a práva vyplývajúce z členstva v ružencovom bratstve.

Ružencové bratstvo pozostáva z členov:

Členom RB môže byť pokrstený katolík, ktorý má minimálne 9 rokov (výnimka je možná), ktorý sa slobodne rozhodne, že na seba vezme práva a povinnosti vyplývajúce z členstva v RB a pri vstupe do RB si vyberie jednu z foriem modlitby posvätného ruženca a stane sa tak členom Živého, Svätého alebo Večného ruženca. Nevylučuje sa, aby si vybral dve alebo všetky tri formy modlitby posvätného ruženca.

Ak členovi počas jeho členstva v RB už nevyhovuje forma modlitby, pre ktorú sa rozhodol, môže si zvoliť inú formu modlitby posvätného ruženca zo zostávajúcich dvoch foriem a rozhodnúť sa pre tú, ktorú vládze splniť, alebo požiada o uvoľnenie z RB.

Záväzky, ktoré člen na seba prevzal vstupom do Živého, Svätého alebo Večného ruženca sú jeho osobnými záväzkami, to znamená, že ich musí plniť sám, nemôže tieto záväzky za neho plniť iná osoba.

Stanovy ružencových bratstiev na Slovensku: 
https://dmc.sk/na-stiahnutie/stanovy-rb-2016.pdf

Prísľub Panny Márie pre tých,
čo sa budú modliť ruženec:

1. Všetkým, ktorí sa budú zbožne modliť môj ruženec, sľubujem svoju zvláštnu ochranu a hojnosť milostí.

2. Tí, ktorí v modlitbe ruženca vytrvajú, dostanú zvláštnu milosť.

3. Ruženec bude mocnou ochranou proti peklu, zničí zlo, zbaví svet hriechu a zaženie blud.

4. Ruženec rozhojní čnosť a obsiahne pre duše hojné Božie milosrdenstvo. Odvráti srdcia ľudí od lásky k svetu a jeho márností a pozdvihne ich k túžbe po večných veciach. Tie duše sa posvätia týmto prostriedkom.

5. Tí, čo sa mi odovzdajú cez ruženec, nezahynú.

6. Toho, kto bude zbožne recitovať môj ruženec, uvažujúc nad tajomstvami, nikdy nepremôže nešťastie, nezažije Boží hnev a nezomrie náhlou smrťou. Hriešnik sa obráti, vytrvá v milosti a zaslúži si večný život.

7. Kto sa zasvätí môjmu ružencu, nezomrie bez sviatostí Cirkvi.

8. Tí, čo budú verne recitovať môj ruženec, budú počas svojho života a po smrti účastní Božieho svetla a plnosti jeho milostí, vlastných svätým.

9. Ihneď vyvediem z očistca duše zasvätené môjmu ružencu.

10. Deti môjho ruženca sa budú tešiť veľkej sláve v nebi.

11. Čo budeš žiadať prostredníctvom ruženca, dosiahneš.

12. Tým, ktorí budú šíriť môj ruženec, sľubujem pomoc vo všetkých ich potrebách.

13. Dosiahla som od svojho Syna, že všetci členovia Ružencového bratstva budú mať svojich orodovníkov v živote a v smrti, celý nebeský dvor.

14. Tí, ktorí sa zbožne modlia môj ruženec, sú moje milované deti, bratia a sestry Ježiša Krista.

15. Zasvätenie sa môjmu ružencu je zvláštne znamenie predurčenia.

Panna Mária, Kráľovná posvätného ruženca, dala dominikánovi, bl. Alanovi de la Roche, pätnásť prísľubov pre tých, ktorí sa budú zbožne modliť jej ruženec. Povedala mu: „(…) nesmierne veľa kníh by bolo treba napísať, aby v nich boli zaznamenané všetky zázraky môjho posvätného ruženca.“

(z knihy Ruženec, S Máriou kontemplovať Krista,
Dominikánske mariánske centrum, Košice 2005)

Ako sa modlí ruženec

Na úvod:
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
* 1x Verím v Boha…
* 1x Otče náš…
* 3x Zdravas, Mária… po mene Ježiš nasleduje príslušné tajomstvo k preddesiatku
* 1x Sláva Otcu…

Každý desiatok sa skladá:
Na začiatku povieme tajomstvo(môže sa tiež opakovať po mene Ježiš v Zdravase)
* 1x Otče náš…
* 10x Zdravas, Mária…
* 1x Sláva Otcu…
* 1x Fatimská prosba, ktorá sa vkladá na koniec každého desiatku:

„Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.“

TAJOMSTVÁ  RUŽENCA

 

RADOSTNÝ RUŽENEC
(modlí sa v pondelok a sobotu, v Adventnom období aj v iné dni)

Prosby k preddesiatku:
a) … Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.                                                                             
b) … Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.                                                                                 
c) … Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.

 1. … Ježiš, ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala.
 2. … Ježiš, ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila.
 3. … Ježiš, ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.
 4. … Ježiš, ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme obetovala.
 5. … Ježiš, ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme našla.

RUŽENEC SVETLA
(modlí sa vo štvrtok)

Prosby k preddesiatku:
a) … Ježiš, ktorý nech je svetlom nášho života.                                                                           
b) … Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje  milosrdnou láskou.                                                         
c) … Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.

 1. … Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie.
 2. … Ježiš, ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru.
 3. … Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie.
 4. … Ježiš, ktorý sa ukázal v božskej sláve na vrchu premenenia.
 5. … Ježiš, ktorý nám dal seba samého za pokrm a nápoj v Oltárnej sviatosti.

BOLESTNÝ RUŽENEC
(modlí sa v utorok a piatok, v Pôstnom období aj v iné dni)

Prosby k preddesiatku:
a) … Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.                                                                               
b) … Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.                                                                                   
c) … Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.

 1. … Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
 2. … Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
 3. … Ježiš, ktorý bol pre nás tŕním korunovaný.
 4. … Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
 5. … Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.

SLÁVNOSTNÝ RUŽENEC
(modlí sa v stredu a nedeľu, vo Veľkonočnom období aj v iné dni)

Prosby k preddesiatku:
a) … Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.                                                                     
b) … Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.                                                                                         
c) … Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.

 1. … Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
 2. … Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
 3. … Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
 4. … Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
 5. … Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.

Výsledky volieb