Preskočiť na obsah

Sobáš

Zverejnené 9.8.2022.

Kategória

Sviatosť manželstva

VSTUPNÉ INFORMÁCIE PRE SNÚBENCOV

(pred uzavretím manželstva)

O Vašom úmysle uzavrieť sviatostné manželstvo nás príďte informovať čím skôr, najmenej však 3 mesiace vopred. V mnohých prípadoch totiž treba vybaviť viac vecí, čo si môže vyžadovať dlhší čas.

Ako treba postupovať?

 1. Nahlásiť na farskom úrade termín a  čas sobáša. V prípade, že neskôr zmeníte termín, alebo čas sobáša, resp. stornujete sobáš, okamžite oznámte túto zmenu na farskom úrade
 2. Pred spísaním cirkevnej sobášnej zápisnice je potrebné zájsť na štátnu matriku (viď adresa), kde spíšete „Žiadosť o uzavretie manželstva
 3. V najbližšom čase po spísaní žiadosti je potrebné  spísať cirkevnú zápisnicu na Farskom úrade
 4. Úradné hodiny na farskom úrade pre snúbencov sú: (odkaz)
 5. Vykonať náležitú prípravu na sviatosť manželstva.
 6. Štátny sobášny list si môžete vyzdvihnúť na Matričnom úrade najskôr 3 pracovné dni po uzavretí manželstva (môže tak urobiť jeden z manželov s OP)

K žiadosti o uzavretie manželstva  potrebujete:

 • občianske preukazy
 • rodné listy

Následne kontaktujte matričný úrad v Sečovskej Polianke v budove obecného domu.

K spísaniu cirkevnej zápisnice budete potrebovať tieto doklady:

 • Krstné listy obidvoch snúbencov (vyžiadať si ich na príslušnom farskom úrade, kde ste boli pokrstení). Krstné listy nesmú byť viac ako 3 mesiace staré. Ak niektorý zo snúbencov nebol pokrstený, potom doniesť rodný list
 • V prípade, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalé bydlisko v našej farnosti, je potrebné doniesť licenciu k sobášu (dovolenie), ktorú vám vydá farský úrad v mieste vášho bydliska (stačí licencia z farnosti jedného zo snúbencov)
 • Občianske preukazy (v čase sobáša musia byť platné)
 • Údaje o vašich svedkoch (meno, dátum narodenia, rodné číslo, presná adresa trv. pobytu a dátum platnosti OP)
 • Ak ste mali už predtým cirkevný sobáš, doložiť „Doklad o neplatnosti predošlého manželstva“
 • Ak ste rozvedený (á), doložiť „Kópiu rozsudku o rozvode civilného manželstva“
 • Ak ste mali civilný sobáš, doložiť „Sobášny list“
 • Ak ste vy, alebo váš partner vdovec (vdova), je potrebné predložiť „Svedectvo o smrti predošlého manžela (manželky)“
 • Doniesť vypísanú žiadosť zo štátnej matriky

Príprava snúbencov na uzavretie sviatosti manželstva nech prebehne individuálne na niektorej zo škôl snúbencov vrámci košickej arcidiecézy, alebo po osobnej dohode s kňazom farnosti.

„Základom poznania je bázeň pred Pánom, len blázni pohŕdajú múdrosťou a nácvikom“ (Prís 1, 7).


„Syn môj, ak prijmeš moje výroky a moje prikázania schováš u seba, ak budeš napínať ucho za múdrosťou a nakloníš si srdce k umnosti, keď budeš vzývať rozumnosť, dovolávať sa svojím hlasom umnosti, ak ju budeš hľadať ako strieborniak a sliediť za ňou ako za skrytými pokladmi, vtedy porozumieš bázni pred Pánom a získaš Božie poznanie. Bo múdrosť udeľuje Pán, z jeho úst pochádzajú poznanie a rozumnosť. Ukladá pomoc pre statočných, bude štítom tým, čo žijú neporušene, lebo chráni cesty spravodlivosti a stráži dráhu svojich ctiteľov“
(Prísl. 2,1-8).