Preskočiť na obsah

Sviatosť Eucharistie

Zverejnené 9.8.2022.

Kategória

Sviatosť oltárna

Oltárnu sviatosť ustanovil Pán Ježiš ako pokrm a nápoj pre naše duše.  Ňou nás živí a nasycuje.

Jej hlavným poslaním je udržovať a rozvíjať Boží život, ktorý sme dostali pri krste. Ježiš sa na nás obracia s naliehavou výzvou, aby sme ho prijímali vo Sviatosti Eucharistie: „Veru, veru, hovorím vám: ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život.“ (Jn 6,53).

Ak chcete prijať Ježiša Krista v Eucharistii, musíte byť v stave milosti. Ak si je niekto vedomý, že spáchal ťažký hriech, musí skôr ako pristúpi k prijímaniu, prijať sviatosť zmierenia.

Sväté prijímanie nám hlavne rozmnožuje Boží život a dáva tieto dobrodenia.

  • zjednocuje nás s Kristom a veriacimi;
  • znižuje náklonnosť k zlému;
  • odpúšťa všedné hriechy;
  • je semenom vzkriesenia k sláve;
  • dáva duchovnú útechu a radosť;
  • posilňuje nás v láske k blížnym.

Na sväté prijímanie môže ísť ten, kto má čisté srdce – bez ťaž­kého hriechu, zachoval eucharistický pôst (aspoň 1 hodinu nič nejesť ani nepiť, okrem vody, lieky nerušia pôst) a má dobrý úmysel – pristupuje s vierou a z lásky k Bohu a blížnemu.

Na sväté prijímanie máme ísť čím častejšie, aspoň každú ne­deľu. Spravidla prijímame iba jedenkrát za deň. Dva razy v ten istý deň môžeme prijímať, keď sme druhý raz na celej svätej omši. Druhé sväté prijímanie v ten istý deň nie je pre väčšiu nábožnosť, ale pre utváranie jednoty so spoločenstvom veriacich.

Eucharistiu prijímame spravidla pod spôsobom chleba. Nie­kedy veriaci prijímajú pod obidvoma spôsobmi (Telo i Krv) pri slávnostnejších príležitostiach (napríklad výročie manželstva) pre zvýraz­nenie úplnosti obetnej hostiny. Ale aj prijímaním pod spôsobom chleba prijímame celého a nerozdeleného Krista.

Sväté prijímanie má tri fázy:

  • príprava,
  • vlastné prijímanie,
  • spolužitie s Kristom po prijímaní

Kto chce prijať Ježiša Krista v eucharistickom prijímaní, musí byť v stave milosti. Ak si je niekto vedomý, že spáchal smrteľný hriech, nesmie prijať Eucharistiu, ak prv nedostal rozhrešenie vo Sviatosti zmierenia. Všedné hriechy treba oľutovať na začiatku každého eucharistického slávenia (sv. omše). Sväté prijímanie Kristovho tela a jeho krvi prehlbuje zjednotenie prijímajúceho s Pánom, odpúšťa mu všedné hriechy a chráni ho pred smrteľnými hriechmi.

Cirkev vrelo odporúča veriacim, aby pristúpili k svätému prijímaniu, keď sa zúčastnia na slávení Eucharistie (svätej omši); ukladá im povinnosť urobiť tak aspoň raz do roka vo veľkonočnom období. (Porov. KKC 1415-1419)

Prvé sväté prijímanie detí

V našej farnosti prvý raz prijímajú Eucharistiu deti 3. ročníka základnej školy, ktoré navštevujú náboženskú výchovu západného obradu.

Termín 1. sv. prijímania:
po vzájomnej dohode kňaza a rodičov dieťaťa: zväčša druhá májová nedeľa.